Galerie de Notre Polonia (Diaspora polonaise) en France

Retour vers le site notrepolonia.com

Home / Expositions / Le retour oublié 144

Wystawa zorganizowana została z okazji 70. rocznicy powrotu emigrantów polskich z Francji i ich osiedlenia się na ziemi wałbrzyskiej. W Wałbrzychu i w jego okolicach zamieszkała największa grupa repatriantów z Francji, przybyłych w latach 1946-1948 do Polski. Reemigranci z Francji to ludzie, którzy szczególnie zapisali się w historii Wałbrzycha i pozostawili również trwały ślad w górniczych regionach Francji. Intencją autora i pomysłodawcy wystawy, Bogdana Króla, prezesa "Domu Bretanii w Wałbrzychu", również repatrianta z Francji, było upamiętnienie i ocalenie od zapomnienia historii polskiej emigracji we Francji w latach 1921-1960, a także przypomnienie i zachowanie w pamięci losów ludzki i ich wpływu na kształtowanie regionu wałbrzyskiego. Wystawa ta ma również na celu ukazanie - szczególnie młodymi ludziom - trudnych i pogmatwanych losów pokolenia ich dziadków i rodziców na emigracji, w drodze za chlebem - ich ciężkiej pracy w kopalniach, walki z okupantem w czasie drugiej wojny światowej i ich powrotu do ojczyzny. Wystawa składa się z trzech części. W pierwszej zaprezentowana jest emigracja zarobkowa w latach 1921-1939. W drugiej ukazane jest życie codzienne Polaków we Francji: w Nord-Pas-de-Calais, w Lotaryngii, w Burgundii i na południu, w Sewennach. Trzecia część mówi o powrotach Polaków do kraju w latach 1946-1948. Opracowano 27 plansz ze zdjęciami pochodzącymi z okresu międzywojennego, opatrzonymi opisami w języku polskim i francuskim. Właśnie fotografie najsilniej przemawiają do wyobraźni widza,są one prawdziwymi "znakami minionego czasu". Każda z plansz tworzy pewną tematyczną całość odnoszącą się do życia codziennego Polaków we Francji, do ich pracy, obyczajów, ceremonii rodzinnych, rozrywek, jak również do faktów związanych z podróżą do Francji i z powrotem do kraju.

L'exposition a été organisée à l'occasion du 70e anniversaire du retour des émigrés polonais de France et de leur installation dans la région de Wałbrzych. Le groupe le plus important de rapatriés de France arrivés en Pologne dans les années 1946-1948 vivait à Wałbrzych et ses environs. Les re-émigrants de France sont des personnes qui ont marqué l'histoire de Wałbrzych et ont également laissé une empreinte permanente dans les régions minières de France. L'intention de l'auteur et initiateur de l'exposition, Bogdan Król, président de la Maison de Bretagne à Wałbrzych, également rapatrié de France, était de commémorer et de sauver de l'oubli l'histoire de l'émigration polonaise en France dans les années 1921-1960, ainsi que de se souvenir et de préserver le sort des gens et leur influence sur la formation de la région de Wałbrzych. Cette exposition vise aussi à montrer - surtout aux jeunes - le destin difficile et déroutant de la génération de leurs grands-parents et parents en exil, en route pour le pain - leur dur labeur dans les mines, la lutte contre l'envahisseur pendant la Seconde Guerre mondiale et leur retour dans leur patrie. L'exposition se compose de trois parties. La première présente l'émigration économique dans les années 1921-1939. La seconde montre la vie quotidienne des Polonais en France : dans le Nord-Pas-de-Calais, en Lorraine, en Bourgogne et dans le sud, en Cévennes. La troisième partie raconte le retour des Polonais au pays dans les années 1946-1948. 27 planches avec des photos de l'entre-deux-guerres ont été préparées, avec des descriptions en polonais et en français. Ce sont les photographies qui font le plus appel à l'imaginaire du spectateur, ce sont de véritables "signes du temps passé". Chacune des planches crée un certain ensemble thématique relatif à la vie quotidienne des Polonais en France, leur travail, leurs coutumes, leurs cérémonies familiales, leurs divertissements, ainsi que les faits liés au voyage en France et au retour au pays.